Naar een nieuw speelveld voor stadmakers en erfgoedmakers

Op 14 maart organiseert The Missing Link, in samenwerking met de Reinwardt Academie, het kennisevent Bouwen aan Plekken met Identiteit. Een event over hoe je erfgoed en identiteit succesvol inzet bij gebiedsontwikkeling. Hoofdspreker is cultuursocioloog en toekomstdenker Michiel Schwarz. In zijn bijdrage schetst hij zijn visie op een veranderend speelveld voor stadmakers en erfgoedmakers. Een veelbelovend verhaal dat uitstekend past in ons programma op het snijvlak van erfgoed en ruimte. We blikken vast vooruit.

Cultuuromslag
Michiel Schwarz signaleert een cultuuromslag die gaande is: “In het tijdperk van ‘sustainisme’ zien we de opkomst van meer participatieve, duurzame en lokale praktijken in onze omgang met erfgoed in de leefomgeving. Net als het idee van ‘stadmaken’ dat steeds belangrijker wordt in het actuele debat over stedelijke ruimte, verschuift ons blikveld van ’erfgoed’ naar ‘erfgoed-maken’ als interactief maatschappelijk (ontwerp)proces. Daarbij ontstaat een nieuw ‘speelveld’, met nieuwe verbindingen tussen planners, stadmakers, projectontwikkelaars, erfgoedprofessionals  en lokale spelers. Deze ontwikkeling — die in het Straatwaarden-onderzoek van de Reinwardt Academie wordt verkend — vraagt om nieuwe benaderingen bij de vormgeving van de leefomgeving, waar lokale identiteiten, collectieve waarden en vormen van co-design steeds belangrijker worden”, aldus Michiel.

‘heritage-making’ en ‘placemaking’ raken verweven
Tijdens het kennisevent op 14 maart neemt hij ons met een inspirerend betoog mee in het Straatwaarden-project van de Reinwardt Academie. Het project laat zien hoe erfgoedvorming in de publieke ruimte aan het veranderen is: inclusiever, sterker verbonden met maatschappelijke spelers en beter aansluitend bij waarden van lokale gemeenschappen. Vanuit een sociaal-duurzaam, ‘sustainist’ perspectief presenteert het Straatwaarden-onderzoek erfgoedvorming en de vormgeving van de leefomgeving als een continu, maatschappelijk ontwerpproces. Evenzo als in het lopende debat over stedelijke ruimte steeds meer wordt gesproken over ‘stadmaken’, verschuift hier het blikveld van ‘erfgoed’ naar ‘erfgoed-maken’. In deze dynamische context ontvouwt zich een nieuw speelveld, waar ‘heritage-making’ en ‘placemaking’ zich met elkaar verweven. Hoe kunnen ‘stadmakers’ en ‘erfgoed-makers’ inspelen op dit nieuwe speelveld? Een interessante vraag om te bespreken op het event.

Over Michiel Schwarz

Michiel is onafhankelijk cultuursocioloog, toekomstdenker en consultant, werkend vanuit zijn Sustainism Lab. Als onderzoeker is hij momenteel betrokken bij het lectoraat Cultureel Erfgoed van de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Hij introduceerde (samen met Joost Elffers) het concept ‘sustainisme’ als naam voor het cultuurtijdperk na het modernisme en publiceerde o.a. over ‘sustainist design’. Zijn meest recente publicaties zijn A Sustainist Lexicon: Seven entries to recast the future — Rethinking design and heritage en Straatwaarden: In het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken (samenstelling & redactie, met Riemer Knoop).

Over Bouwen aan Plekken met Identiteit

Op het kennisevent Bouwen aan plekken met identiteit staat de vraag centraal hoe je erfgoed en identiteit succesvol inzet bij gebiedsontwikkeling. Met boeiende sprekers en spelers uit het veld die hun kennis en ervaringen delen. Een leerzame dag op het snijvlak van erfgoed en ruimte. Met inspiratie en handvatten voor professionals werkzaam bij overheden en gebiedsontwikkelaars. Het event wordt ondersteund door het ministerie van OCW en het Nationaal Restauratiefonds.